K-HDSSH3B

K-HDSSH3B

Super Smooth Hinge – pair. 2,000 lb. capacity.