K-GBHA700B

K-GBHA700B

J bolt hinge ball bearing 3/4” x 10” – pair.